Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Zarząd Dróg i Zieleni w Pile

Przetargi zakończone: Utrzymanie i remont zieleni gminnej - w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile

Utrzymanie i remont zieleni gminnej - w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 277532 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, ul. gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 212 34 25, faks 67 212 46 81.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i remont zieleni gminnej - w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: - koszenie ze zbiorem traw, - koszenie bez zbioru traw, - podkrzesywanie drzew, - usuwanie krzewów do 2 m, - usuwanie krzewów pow. 2 m., - poszerzenie rowu melioracyjnego, - odchwaszczanie krzewów, - transport zanieczyszczeń, - wykonanie nasadzeń.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.30.00-7, 77.21.15.00-7, 77.30.00.00-3, 77.31.41.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinca, ul. Baśniowa 1, 64-930 Dobrzyca, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87788,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 80470,43

·         Oferta z najniższą ceną: 80470,43 / Oferta z najwyższą ceną: 80470,43

·         Waluta: PLN.

 

 

 


Piła: Utrzymanie i remont zieleni gminnej - w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, ul. gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 212 34 25, faks 67 212 46 81.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i remont zieleni gminnej - w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: - koszenie ze zbiorem traw, - koszenie bez zbioru traw, - podkrzesywanie drzew, - usuwanie krzewów do 2 m, - usuwanie krzewów pow. 2 m., - poszerzenie rowu melioracyjnego, - odchwaszczanie krzewów, - transport zanieczyszczeń, - wykonanie nasadzeń.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.30.00-7, 77.30.00.00-3, 77.31.41.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Gospodarstwo Szkółkarskie mgr inż. Henryk Hinca, ul. Baśniowa 1, 64-930 Dobrzyca, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39471,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·        Cena wybranej oferty: 42629,11

·        Oferta z najniższą ceną: 42629,11 / Oferta z najwyższą ceną: 42629,11

·        Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·        1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·        2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki podyktowane było przygotowaniem imprezy masowej, a zaten pilnością oraz mnogością zleconych prac oraz ich nieprzewidywalnością. Ponadto część zleconych prac odbiegała charakterem od dotychczas prowadzonych.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz